Indledning og baggrund

Bagger-Sørensen & Co. A/S ønsker at være troværdig og have en åben virksomhedskultur omkring alle

spørgsmål, der vedrører Bagger-Sørensen & Co. A/S og alle deres danske koncernforbundne selskaber

(”Virksomheden”), og ønsker en kultur, hvor alle frit kan ytre sig, hvis man har viden eller mistanke om, at

andre ansatte eller ledelsen i Virksomheden har overtrådt eller har til hensigt at overtræde gældende

lovgivning.

Virksomheden har som led heri etableret en whistleblowerordning. Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Anmeldelser i whistleblowerordningen skal altid foretages i god tro.

Anmeldelser sker elektronisk via webportalen ”Safe2Whistle”, der administreres af advokatfirmaet Bech-Bruun, som også screener alle anmeldelser. Hvis indberetningen vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, afvises den og anmelder får via portalen besked herom. Vurderes indberetningen at falde inden for ordningen, videregives den til den relevante interne administrator i Virksomheden med henblik på intern behandling og undersøgelser af indberetningen.

Anmeldelser i ”Safe2Whistle” skal i videst muligt omfang være transparente, dvs. man bør angive sin identitet og kontaktinformation. Det er dog muligt at indgive en anonym anmeldelse, hvis man føler sig mere tryg herved. Man kan læse mere herom under afsnittet ”Anonymitet” nedenfor.

Formålet med whistleblowerpolitikken er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer.

Hvem kan foretage anmeldelser?

Alle medarbejdere i Virksomheden samt medlemmer af Virksomhedens ledelse og bestyrelse, kan benytte whistleblowerordningen. Herudover kan andre personer, fx samarbejdspartnere eller leverandører med en arbejdsmæssig tilknytning til Virksomheden, benytte whistleblowerordningen.

Hvad kan der indberettes om?

Whistleblowerordningen kan kun anvendes til at indberette om forhold, der er omfattet af whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29. juni 2021 og eventuelle senere ændringer). Der kan således indberettes til Virksomhedens whistleblowerordning om

 • Visse overtrædelser af EU-retten og
 • Alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt

Med hensyn til anmeldelser om overtrædelser af EU-retten, kan der fx indberettes om

 • Overtrædelser vedrørende reglerne om offentligt udbud, produktsikkerhed og – overensstemmelse samt miljøbeskyttelse. Der henvises til de nærmere regler i artikel 2 i EU-

direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer der indberetter om overtrædelser af EU-retten.

Ved alvorlige lovovertrædelser samt alvorlige forhold i øvrigt forstås fx:

 • Økonomisk kriminalitet, fx underslæb, bedrageri og dokumentfalsk
 • Brud på god selskabsledelse, fx bestikkelse eller konkurrenceforvridning
 • Brud på arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed
 • Brud på miljøregler og forurening af miljøet
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, fx om gaver, regn-skabsaflæggelse mv.
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx fysisk vold eller seksuelle krænkelser

Forhold som mobning, utilfredshed med lønforhold, overtrædelse af alkoholpolitik mv. eller andre HR-relaterede personalesager kan som udgangspunkt ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal i stedet indberettes til anmelderens leder eller direkte til Virksomhedens personaleansvarlige.

Hvem behandler anmeldelserne?

Efter Bech-Bruuns indledende vurdering behandles anmeldelser internt af Morten Beck Jørgensen, der er eksternt bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Bagger-Sørensen & Co. A/S. Anmeldelser, der måtte omhandle Morten Beck Jørgensen, vil blive behandlet af Bech-Bruun i samarbejde med Hans-Henrik Eriksen.

Bech-Bruun orienteres via whistleblowerportalen om resultatet af undersøgelsen og vurderer, om sagen kan betragtes som afsluttet, eller om indberetningen bør give anledning til yderligere undersøgelser.

Hvordan behandles anmeldelserne?

Når en indberetning modtages, foretager Bech-Bruun som ekstern administrator en indledende screening af forholdet og frasorterer de anmeldelser, som ikke falder inden for ordningens formål. Den eksterne forankring har til formål at sikre uvildighed og objektivitet ved behandling af anmeldelserne. Bech-Bruun er i den forbindelse databehandler på vegne af Bagger-Sørensen & Co. A/S, som er databehandler for Virksomheden.

Hvis indberetningen ikke falder inden for ordningen eller viser sig at være åbenbart ubegrundet, bliver den straks afvist og slettet i systemet, og den person, der har anmeldt sagen, vil få besked

herom. Vedkommende vil i den forbindelse blive opfordret til at rette henvendelse til den for sagen relevante person, fx vedkommendes nærmeste leder eller dennes leder.

Hvis den indledende screening konkluderer, at den indgivne indberetning falder inden for ordningen, bliver indberetningen videregivet til Morten Beck Jørgensen, som behandler sagen. Morten Beck Jørgensen er underlagt en særlig tavshedspligt.

Senest 7 dage efter, at indberetningen er modtaget i whistleblowerportalen, vil anmelderen modtage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget. Anmelderen vil som udgangspunkt inden for 3 måneder efter, at vedkommende har modtaget denne bekræftelse, modtage en meddelelse om sagens afslutning.

Hvis behandlingen af indberetningen kræver længere tid end 3 måneder, vil vedkommende modtage en orientering herom samt en begrundelse for, hvorfor yderligere undersøgelsestid er nødvendigt. Anmelderen vil som udgangspunkt inden for rammerne af lovgivningen blive orienteret om udfaldet af undersøgelserne.

Alt kommunikation mellem anmelderen og Bech-Bruun sker over whistleblowerportalen. Det er derfor vigtigt, at vedkommende følger sagen, hvis man ønsker at modtage en bekræftelse på modtagelsen af indberetningen, en begrundelse for længere sagsbehandlingstid samt ønsker at modtage en orientering om udfaldet af undersøgelserne af indberetningen.

Det er vigtigt, at whistleblowerordningen ikke benyttes til falske beskyldninger, hvor der rettes mistanke om uskyldige personer. Alle anmeldelser skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i ond tro, og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, hævnlyst mv., kan en ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for anmelderen.

Hvordan anmelder man?

Anmeldelser foretages via internetportalen ”Safe2Whistle”. Der kan ikke foretages en indberetning på andre måder. Hvis man ønsker at foretage en indberetning, skal man indsætte flg. i sin browser: https://report.whistleb.com/da/baggersorensen

Herved fås adgang til ”Safe2Whsitle”portalen.

Det anbefales, at anmeldelser foretages fra en privat device (PC, Tablet el. lign).

Foretages der en anmeldelse, vil følgende oplysninger normalt være nyttige ved den videre undersøgelse af sagen:

 • Beskrivelse af forholdet, herunder dato, sted og navnet/navnene på den/de involverede person/personer
 • Eventuelle dokumenter eller beviser vedrørende overtrædelsen eller andre oplysninger, som kan lette en undersøgelse af sagen

Anonymitet

Anmelderen vælger selv, om vedkommende indgiver indberetningen i eget navn eller anonymt.

Hvis anmelderen ønsker anonymitet, er det vigtigt, at vedkommende ikke skriver sit navn noget sted i indberetningen. Derudover bør anmelderen være opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at vedkommendes identitet kan udledes af de oplysninger, der er givet i indberetningen.

Efterfølgende afklaring og indhentelse af yderligere dokumentation

Når man foretager en anmeldelse, kan man blive bedt om yderligere oplysninger af Bech-Bruun. Endvidere kan man til enhver tid få oplyst sagens status. Dette foregår via Safe2Whistle. Det er derfor vigtigt, at anmelderen løbende holder sig orienteret om sin indberetning inden på whistleblowerportalen.

Vi anbefaler, at anmelderen stiller sig til rådighed med yderligere oplysninger, da sagen måske ikke kan færdigbehandles uden supplerende informationer.

Beskyttelse mod repressalier

Alle anmeldelser indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver, der forsøger at udøve repressalier mod en anmelder, der har foretaget en indberetning i god tro, kan blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Der henvises i øvrigt til whistleblowerloven (lov nr. 1436 af 29/06/2021 med eventuelle senere ændringer).

Tavshedspligt

Bech-Bruun er som ekstern administrator sammen med Morten Beck Jørgensen og Hans-Henrik Eriksen, sammen med de personer, som måtte blive inddraget i forbindelse med undersøgelser af indberetningen, underlagt en særlig lovbestemt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der er eller har været til genstand for behandling i whistleblowerordningen.

Underretning af den person, som indberetningen vedrører, og af andre personer

 1. Følgende gælder for Arcedi Biotech, GRISOGKO, For Emma, Fiberpartner, Motus Nordic Holding, Bøgeris Transportbånd, Rampe Sluseteknik, Flex Wind DK, Grene Wind Industry Supplies, Nos og MPASIA

Hvis der er indberettet oplysninger om dig i whistleblowerordning, og indberetningen vurderes at falde inden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet hurtigst muligt under hensyn til undersøgelserne af indberetningen.

Hvis indberetningen derimod vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.

 1. Følgende gælder for alle andre selskaber i Virksomheden, som ikke er nævnt under punkt 1

Hvis der bliver indberettet oplysninger om dig i whistleblowerordningen, og indberetningen vurderes at falde inden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du som udgangspunkt ikke modtage en underretning herom.

Hvis indberetningen derimod vurderes at falde uden for Virksomhedens whistleblowerordning, vil du blive underrettet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler.

It-sikkerhed

Det system, som benyttes til at registrere anmeldelserne, bliver drevet af Whistleblowing Centre AB, der er en uafhængig part, og som garanterer for sikkerheden og anonymiteten (hvis ønsket) i systemet.

Registrerede personers rettigheder

Personer, der er blevet registreret oplysninger om i forbindelse med whistleblowerordningen, herunder den indberettede person, kan anmode om indsigt i de registrerede personoplysninger for at kontrollere nøjagtigheden deraf og berigtige urigtige, ufuldstændige eller forældede oplysninger.

Desuden har registrerede ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af den registreredes personoplysninger. Derudover har registrerede ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af den registreredes oplysninger, hvis nødvendigt. Under visse omstændigheder den registrerede også anmode om, at Virksomheden udleverer en kopi af vedkommendes personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Sletning af personoplysninger

Personoplysninger, der behandles i forbindelse med Virksomhedens whistleblowerordning, opbevares så længe, det er nødvendigt til de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Indberetninger, der falder uden for ordningen eller i øvrigt viser sig grundløse, slettes straks.

Hvis udfaldet af en konkret sag er, at der ikke findes bevis for uregelmæssigheder, vil personoplysningerne blive slettet omgående og som regel inden for to måneder efter sagens afslutning.

Indberetninger, der behandles, men ikke fører til politianmeldelse, slettes 2 år efter endt undersøgelse.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller andre relevante myndigheder, slettes personoplysningerne 5 år efter afslutningen af sagen.

Oplysninger kan også gemmes, hvis de gøres anonyme.

Databeskyttelse

Virksomheden kan behandle følgende personoplysninger om den indberettede person og andre der er nævnt i indberetningen:

 • Navn, stilling, kontaktoplysninger og rapporterede oplysninger
 • Beskrivelse af den formodede overtrædelse

Personoplysningerne bliver behandlet med henblik på at administrere whistleblowerordningen og håndtering af indrapporterede hændelser, herunder afklaring af potentielt kriminelle forhold.

For Arcedi Biotech, GRISOGKO, For Emma, Fiberpartner, Motus Nordic Holding, Bøgeris Transportbånd, Rampe Sluseteknik, Flex Wind DK, Grene Wind Industry Supplies, Nos og MPASIA sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med henvisning til interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Virksomheden har en legitim interesse i at undersøge indberettede forhold. For straffebare forhold, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 idet det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. For følsomme oplysninger i øvrigt, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med hjemmel i databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

For alle andre selskaber i Virksomheden, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da Selskabet er underlagt en retlig forpligtelse til at have en whistleblowerordning. For straffebare forhold, er behandlingsgrundlaget databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 idet det er nødvendigt til varetagelse af en

berettiget interesse, der klart overstiger hensynet til den registrerede. For følsomme oplysninger i øvrigt, sker behandlingen af personoplysninger i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra g, jf. whistleblowerlovens § 22.

For at opfylde ovenstående formål kan Virksomheden give tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Virksomheden leverer relevante ydelser, adgang til personoplysningerne. Det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for Virksomheden. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med Virksomhedens instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Det kan under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, domstole, andre offentlige myndigheder og koncernforbundne selskaber.

Personoplysningerne kan overføres til databehandlere, der er etableret i lande uden for EU/EØS. En sådan overførsel vil først ske, når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen blive baseret på EU-US Data Privacy Framework eller EU-Kommissionens standardkontrakter, som du har ret til indsigt i.

De enkelte selskaber i Bagger-Sørensen koncernen er hver især dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger. Hvis du er i tvivl om, hvem den dataansvarlige er, kan du altid kontakte Bagger-Sørensen & Co. A/S, Tabletvej 1, 7100 Vejle.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til TMI, HHE eller Morten Beck Jørgensen.

Vejle, september 2023

****

Kontaktinfo:

Thomas Mikkelsen: tmi@baggersorensen.com tlf. 20 60 79 24

Hans-Henrik Eriksen: hhe@baggersorensen.com tlf. 20 60 79 81

Morten Beck Jørgensen mbej@novo.dk tlf. 30 67 47 83

Hvis du vil klage over behandlingen af personoplysninger, skal du kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Hvis du ikke føler dig tryg ved at benytte Virksomhedens whistleblowerordning, eller af andre grunde hellere vil benytte en ekstern whistleblowerordning, har du mulighed for at benytte Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, hvor det er muligt at foretage skriftlige og mundtlige anmeldelser. Datatilsynets whistleblowerordning kan tilgås via Datatilsynets hjemmeside.